સુરત મ્યુનિસિપાલિટીએ 6 વર્ષમાં ટર્શરી ટ્રીટ કરેલું પાણી આપી 265 કરોડની આવક ઉભી કરી


– સુરતીઓને અપાતા મીઠા પાણીની બચત કરવા માટે પાલિકાનો પ્રયાસ  

– ટશરી ટ્રીટ કરેલું પાણી અને ડ્રેનેજનું પાણી સીધા ઉપયોગની કામગીરી સરકારે જોઈને હજીરાના ઉદ્યોગોને આ રીતે પાણી આપવા મધ્યસ્થી માટે વિચારણા

સુરત, તા. 09 જાન્યુઆરી 2022 રવિવાર

સુરત મહાનગરપાલિકાએ સુરત નજીકના ઉદ્યોગોને ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ કરેલું પાણી પુરૃ પાડવા સાથે આવક ઉભી કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે. સુરત પાલિકાએ છ વર્ષના ગાળામાં સુરતના ઉદ્યોગોને એક લાખ એમ.એલ.ડી. પાણી પુરૃ પાડીને મીઠા પાણીની બચત કરવા સાથે સાથે 265 કરોડ રૃપિયાની આવક ઉભી કરી છે. પાલિકા દ્વારા ટર્શરી ટ્રીટ કરેલું પાણી ઉદ્યોગોને પુરૃ પાડવા માટેની કામગીરી જોઈને સુરતના ઉદ્યોગોની જેમ હજીરાના ઉદ્યોગોને પણ આ રીતે ટર્શરી ટ્રીટ કરેલું પાણી આપવા માટેની કવાયતમાં પાલિકા અને હજીરાના ઉદ્યોગો વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવ માટે તૈયારી બતાવી છે.

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારની આસસાપ આવેલા ઉદ્યોગોને ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ કરીને પાણી પુરી પાડવાની કામગીરી વર્ષ 2014થી પાલિકાએ શરૃ કરી છે. શરૃઆતના દિવોસમાં ટર્શરી ટ્રીટ કરેલું પાણી પુરૃ પાડવા માટે પાલિાકને મુશ્કેલી પડી હતી. પરંતુ પાલિકાએ સરકારની ગાઈડ લાઈન પ્રમાણે મીઠા પાણીની બચત કરવા સાથે સાથે ઉદ્યોગોને આ પાણી પુરૃ પાડવા માટેની કામગીરી ચાલુ રાખી હતી. સુરત પાલિકાએ વર્ષ 2014થી સુએઝના ગંદા પાણીને બમરોલી ટર્શરી ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં ટ્રીટ કરીને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રેડનું બનાવીને ઉદ્યોગોને આપવાનું શરૃ કર્યું હતું. આ પાણી આપાવની કામગીરી શરૃ કરાવમા આવી ત્યારે એક ખાસ નીતિ બનાવી હતી આ નિતીના કારણે સુરત મ્યુનિ.ના વિસ્તારમા જે લોકે વસવાટ કરે છે તે લોકોને અપાતા મીઠા પાણીની બચત કરી છે.

સુરત મ્યુનિ. તંત્રએ વર્ષ 2014થી 2021ના સમય દરમિયાન એક લાખ એમ.એલ.ડી પાણી ઉદ્યોગોને પુરૃ પાડયું છે આ પાણી ઉદ્યોગોને પુરૃ પાડવા સાથે સાથે પાલિકાએ ઉદ્યોગોને પાણી વેચીને છ વર્ષમાં 265 કરોડની આવક પણ ઉભી કરી છે. સુરત મ્યુનિ.એ ડ્રેનજનું ગંદુ પાણી જ ટ્રીટ કરીને સીધું તાપી નદીમાં ઠાલવામા આવતું હતું તે પણ બંધ કર્યું છે જેના કારણે તાપી નદીના પાણીની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થયો છે. સુરત મ્યુનિ.એ સુરતના ઉદ્યોગોને પાણી પુરૃ પાડવા સાથે મીઠા પાણીની બચત કરી અને ગંદા પાણીને ટ્રીટ કરીને ઉદ્યોગો પાસે આવક મળેળી છે તે કામગીરીની ગુજરાત સરકારે પણ નોંધી લીધી છે. ગુજરાત સરકારે હજીરાના ઉદ્યોગોને પણ  ટર્શરી ટ્રીટ કરેલું પાણી આપવા માટેની કવાયતમાં મધ્યસ્થી કરવા માટે પણ તૈયારી બતાવી છે. જો સરકારનો આ પ્રયાસ સફળ થાય તો સુરતના ઉદ્યોગની જેમ હજીરાના ઉદ્યોગોને પણ સુરત પાલિકા દ્વારા ટર્શરી ટ્રીટ કરેલું પાણી આપવામાં આવશે અને તેના થકી પાલિકાને આવકનો એક નવો સ્ત્રોત ઉભો થશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s