કોરોના સંક્રમણ વધતાં ઔદ્યોગિક એકમોને ગાઇડલાઇનનું કડકાઈથી પાલન કરવા તાકીદ

       

સુરત

કોરોના
સંક્રમણ વધતાં ઔધ્યોગિક એકમોના સંચાલકોને સરકાર તરફથી તાકીદ કરવામાં આવી છે.
એકમોમાં નો વેક્સિન
, નો એન્ટ્રીના બોર્ડ લગાડવાની સાથોસાથ કારીગરોની વેકસીન લીધાનું રજીસ્ટર
ફરજિયાત જાળવવા જણાવાયું છે.

દરેક
ઔદ્યોગિક એકમોના માલિકોએ સાવચેતીના પગલારુપે યુનિટમાં કોવિડની ગાઈડ લાઈનનું
ચુસ્તપણે પાલન કરવાનો અનુરોધ સચીન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કો.ઓ. સોસાયટીએ સભ્યોને કર્યો છે.

દરેક
એકમોમાં નો વેકસીન
, નો એન્ટ્રીનાં બોર્ડ લગાવવા,દરેક પાસે સોશિયલ
ડિસ્ટનસીંગનું પાલન કરાવવું. એ.સી.વાળી ઓફીસ કે ફેકટરીમાં બારી ખુલ્લી રાખવી.

દરેકને
માસ્ક ફરજીયાત પહેરવાનું
,
હેન્ડવોશ અને સેનીટાઈઝ કરાવવું. દરેક યુનિટમાં બેનરો લગાવવા. યુનિટ
માલિકે તેમનાં કારીગરોએ વેકસીન લગાવેલ છે કે નહીં
? તેની
પુરેપુરી વિગત દશાઁવતું રજીસ્ટર ફરજીયાત રાખવું

<

p class=”12News0″> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s