ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સના ડાઉનલોડ દસ્તાવેજો માન્ય ગણવામાં આવશે

-ડાઉનલોડ
કરેલા
દસ્તાદસ્તાવેજો માન્ય દસ્તાવેજો માન્ય રાખવા વાહનવ્યવહાર કમિશ્નર કચેરી તરફથી આરટીઓને  સૂચના

 સુરત

ડ્રાઇવિંગ
લાઇસન્સના ડાઉનલોડ કરેલ દસ્તાવેજોને માન્ય દસ્તાવેજ તરીકે માન્ય ગણવાની જાણ વાહન
વ્યવહાર કમિશનર કચેરી તરફથી આરટીઓ કચેરીને આપવામાં આવી છે.

ડ્રાઇવિંગ
લાઇસન્સ તથા રજીસ્ટ્રેશન સટફિકેટ આરસી બુક વાહન હાંકનાર માટે ખુબ જ અગત્યના
દસ્તાવેજો છે. વાહન હંકારતી વખતે આ દસ્તાવેજો ફિઝિકલ સ્વરૃપે અથવા તો ડિજીટલ
સ્વરૃપે સાથે રાખવા જરૃરી છે. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્માર્ટ
સ્વરૃપે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. જે માન્ય દસ્તાવેજ છે. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
સંબંધિત સેવાઓની અરજી એપ્વ થયેથી સ્માર્ટ કાર્ડ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અરજદારના
રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર પહોંચે તે સમયગાળામાં ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની પીડીએફ ફાઈલ
ડાઉનલોડ કરી શકે છે. આ ડાઉનલોડ કરેલ દસ્તાવેજ મોટર વ્હીકલ્સ રુલ્સ અંતર્ગત માન્ય
છે. જેનો અમલ કરવા આરટીઓ કચેરીને સૂચના આપવામાં આવી છે.

<

p class=”MsoNormal”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s