સુરતમાં 34.55 કરોડના ખર્ચે 50 ચાર્જીંગ સ્ટેશન શરૃ કરાશે


ચાર્જીંગ
સ્ટેશનમાં ૧૪૭ પોઈન્ટ રહેશે જેમાંથી દરેક ચાર્જીંગ સ્ટેશનમાં એક પોઈન્ટ સરકારી
વ્હીકલ માટે રહેશે

        સુરત,

સુરત
મ્યુનિ. તંત્રએ શહેરમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આગામી દિવોસમાં ૫૦
ચાર્જીંગ સ્ટેશન ઉભા કરવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે. આજે લાઈટ એન્ડ ફાયર કમિટિની બેઠકમાં
૩૪.૫૫ કરોડના ખર્ચે શહેરમાં
50  ચાર્જીંગ સ્ટેશન શરૃ કરવા માટેના
અંદાજને મંજુરી આપી છે. સુરતમાં
50 ચાજીંગ સ્ટેશનમાં દરેક પોઈન્ટ
ફોર વ્હીલ ચાજીંગ માટે રહેશે અને દરેક સ્ટેશન પર એક પોઈન્ટ સરકારી  વાહનો માટે રાખવામાં આવશે.

ભારત
સરકારના ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા દેશના સુરત સહિત દેશના
60 શહેરોને સોલાર સીટી
તરીકે પસંદગી કરી છે. સુરત મ્યુનિ. તંત્ર દ્વારા સરકારની પોલીસી અંતર્ગત સુરત
શહેરમાં વર્ષે
2025 સુધીમાં શહેરમાં 40
હજાર ઈલેક્ટ્રીક વાહન દોડાવવા માટે આયોજન થઈ રહ્યું છે. આ વાહનો માટે ચાર્જીંગ
સ્ટેશન સૌથી મોટો પોઈન્ટ છે તેથી સુરત મ્યુનિ. ંતત્રએ શહેરમાં જુદી  જુદી
50 જગ્યાએ
ઈલેક્ટ્રીક ચાર્જીંગ સ્ટેશન ઉભા કરવા માટે આયોજન કર્યું છે. સુરત મ્યુનિ.ની આજે
મળેલી  લાઈટ એન્ડ ફાયર કમિટિની બેઠકમાં
34.55 કરોડના ખર્ચે 50 ઈલેક્ટ્રીક ચાર્જીંગ સ્ટેશન બનાવા
માટેની દરખાસ્ત પર મંજુરીની મહોર લગાવી છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>
વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પાલિકા તંત્રએ જુદા જદા  વિસ્તારમાં
50 ચાર્જીંગ સ્ટેશન પર ફાસ્ટ અને સ્લો
ચાર્જીંગ પોઈન્ટ મળી કુલ
147  ચાર્જીંગ પોઈન્ટ રખાશે જેમાંથી દરેક સ્ટેશન પર
સરકારી ઈ વાહનો માટે એક ચાર્જીંગ પોઈન્ટ રાખવામા આવશે. આગામી દિવસોમાં શહેરમાં
અન્ય જગ્યાએ પણ પીપીપી ધોરણે ચાર્જીંગ સ્ટેશન શરૃ કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s