સમૂહપ્રાર્થના, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કે રમત-ગમતની પ્રવૃત્તિ કરી શકાશે નહિં


સ્કૂલમાં
હાજરી મરજિયાત
, ક્લાસરૃમમાં 50 ટકા હાજરી રાખી વિદ્યાર્થીઓને એકાંતર
દિવસે બોલાવવાના રહેશે

સુરત,

ગુજરાત
સરકાર દ્વારા આવતીકાલ સોમવારથી શાળાનં સત્ર શરૃ થાય છે ત્યારે ધો.
1થી 5ના  વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ
શિક્ષણ  શરૃ કવાની જાહેરાત કરી દીધી છે.
સરકારે બાળકોની હાજરીને મરજિયાત રાખી છે.

ધોરણ- 1થી 5 માટે આવતીકાલથી પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ શરૃ થઈ રહ્યું છે પરંતુ બાળકો સંક્રમણનો
શિકાર ન બને તે માટે  સરકારે પરિપત્ર જાહેર
કર્યો છે.જેમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા તથા વિષયની જરૃરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને પુરતી
કાળજી રાખી વર્ગ સંખ્યા ગોઠવવાની રહેશે.

વર્ગ
ખંડમાં વિદ્યાર્થીની હાજરી
50 ટકાની મર્યાદામાં એકાંતર દિવસે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવાના રહેશે. આ ઉપરાંત
શાળામાં થતી સમુહ પ્રાર્થના
, રમત ગમતની પ્રવૃત્તિ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ વિગેરે તમામ પ્રકારની અન્ય સામુહિક પ્રવૃત્તિઓ નવી
સુચના ન મળે ત્યાં સુધી સંપુર્ણ બંધ રહેશે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સાથે સાથે
ખાનગી શાળામાં સેનેટાઈઝરની જવાબદારી સંચાલકની અને સરકારી શાળામાં જવાબદારી આચાર્યની
રહેશ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s