અંજની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના કારીગરોને રૃબરૃ મળીને સમજાવવાનું શરૃ કરાયું


સુરત,        

મજૂરીના
દરના વધારાનો જે કંઈ મુદ્દો ઉપસ્થિત થયો છે તેનું નિરાકરણ કારખાનેદાર-શેઠિયાઓ સાથે
બેસીને લાવવાની કારીગરોને સમજ આપવામાં આવી હતી. અંજની ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં
ગ્રેની જે કંઈ જુદી-જુદી ક્વોલિટીમાં બને છે
,
તેમાં દરેકમાં એકસમાન મજુરી ચૂકવવાનું શક્ય નહીં, બને એમ પણ જણાવાયું છે.

અંજની
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટના કારીગરોને વેક્સિન સેન્ટરમાં રસી મુકવા માટે આવ્યાં હતાં
, ત્યારે રૃબરૃ મળીને
કારખાનેદારો વતી વિવર્સ અગ્રણીઓએ પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવાની હિમાયત કરી હતી
,
એમ સૂત્રોએ વાતચીત દરમિયાન કહ્યું હતું. કારીગરોને મજૂરીના દર બાબતે
કોઈ પ્રશ્ન કે અન્ય કોઈ સમસ્યા હોય તો સામે ટેબલ પર બેસીને નિરાકરણ લાવવા જણાવાયું
હતું.

અંજની
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં જે કંઈ પોસ્ટરો લાગ્યા છે
, તે મુદ્દો હાલમાં બાજુએ રાખીને નવાં જોશ,
ઉમંગ અને ઊર્જા સાથે નવાં વર્ષમાં કારખાનાઓ ચાલુ કરી દેવાનું
કારીગરોને જણાવવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s