વિજળીના વાયરો, ઇલેકટ્રીક મોટરોની ચોરીની ખેડૂતોની ફરિયાદ લેવાતી નથી

-ખેડૂતોને
7થી 8 કલાક જ વિજળી આપવામાં આવે છે, મેઇન્ટેનન્સ થતું
નહીં હોવાને કારણે થાંભલાઓ નમી ગયાં છે

 સુરત,        

સુરત
જિલ્લામાંના ખેડૂતો સબ-મર્સીબલ પંપ તથા ઇલેક્ટ્રિક મોટરોની ચોરીને કારણે ખુબ જ ત્રસ્ત
છે. ખેતી માટેની હાઇટેન્શન વિજળીના વાયરો તથા ટ્રાન્સફોર્મરની ચોરી થાય છે. વળી
, વિજળીના થાંભલાઓ નમી ગયાં
હોવાને કારણે
, ખાસ તો, મેઇન્ટેનન્સ થતું
નહીં હોવાને કારણે વિજળી બંધ થઈ જાય છે.

ખેડૂતોની
વિજળીના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે વીજ કંપનીને જણાવ્યું હતું કે
, ખેડૂતોને શેરડી તથા
ઘઉં જેવા રવિ પાક માટે સમયસર પૂરતા પ્રમાણમાં વિજળી મળે તથા નમી ગયેલ વિજળીના
થાંભલા સીધા કરવા અનેસમયસર મેઇન્ટેનન્સની કરવાની માંગ જિલ્લા ખેડૂત અગ્રણીએ કરી
હતી. સુરત જીલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં ઈલેકટ્રીક સબ-મસબલ પંપ તથા ઈલેકટ્રીક મોટરો
છે.સરકાર માત્ર સાતથી આઠ કલાક જ ખેતી માટે વિજળી આપે છે. તે પણ સમયસર મળતી નથી.
જિલ્લામાં અનેક જગ્યાએ ખેતી માટેની વિજળીનાં થાંભલા નમી ગયેલ છે. સમયે સમયે
મેઇન્ટેનન્સ નહીં થવાનાં કારણે વારંવાર વિજળી બંધ થઈ જાય છે.  જેને કારણે ખેડૂતો ડીઝલ પંપના ઉપયોગ થકી સિંચાઈ
કરવા માટે મજબુર થાય છે.જેથી ખેડૂતોએ ઉત્પાડન ખર્ચનું વધારાનું આથક ભારણ સહન
કરવાનો વારો આવે છે. જિલ્લામાં ખેતી માટેની એગ્રીકલ્ચર હાઈ ટેન્શન વિજળીની લાઈનનાં
વાયરો તથા ટ્રાન્સફોર્મર તથા અનેક વાર ખેડૂતોના ઈલેકટ્રીક સબ-મસબલ પંપ
, ઈલેકટ્રીક મોટર ચોરી થવાની ઘટનાઓ બને છે.

ખેડૂતોની ફરિયાદ નોંધવામાં તથા યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવતી નથી

ચોરીની
ઘટનાઓ બાબતે વિદ્યુત બોર્ડનાં અધિકારીઓ તથા અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો પોલિસ સ્ટેશનમાં અરજી
કરે છે
, ત્યારે પોલિસ માત્ર જાણવા જોગ અરજી જ લે છે. ફરીયાદ (એફઆરઆઈ) નોંધવામાં
અને યોગ્ય તપાસ પણ કરવામાં આવતી નથી
, એમ રજૂઆતમાં જણાવવામાં
આવ્યું છે. ચોરીની ઘટનાંઓ વારંવાર બનવાથી જીઈબી અને ખેડૂતોને આથક નુકસાન સહન કરવું
પડે છે.

આથી
જીઈબી અને પોલીસ વિભાગ એક ટીમ બનાવી વિજળીનાં એગ્રીકલ્ચર હાઈ ટેન્સન વિજળી તથા
ટ્રાન્સફોર્મર ચોરી અને ખેડૂતોની ઈલેકટ્રીક સબ-મસબલ પંપ
, ઈલેકટ્રીક મોટર ચોરી
થવાની ઘટનાઓની અરજી બાબતે ફરીયાદ (એફઆરઆઈ) નોંધી યોગ્ય કાનુની કાર્યવાહી કરવામાં
આવે એવી વિનંતી થઇ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s