નર્મદ યુનિ.માં વર્ષ-2022-23 માટે પી.જી પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૃ કરાશે

– સ્નાતક
કક્ષાના પરિણામો જાહેર થાય તે પહેલા જ પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ કરવા નિર્ણય

       સુરત


વર્ષે હજુ સુધી પ્રવેશ પ્રકિયા ચાલી રહી છે. જેના પગલે આગામી વર્ષ
2022-23 માં પોસ્ટ
ગ્રેજયુએશન( પી.જી) ની પ્રવેશ પ્રકિયા સમયસર શરૃ કરી શકાય તે માટે સ્નાતક કક્ષાના
પરિણામો જાહેર થાય તે પહેલા જ અનુસ્નાતકની પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ કરી દેવાનો આજની
બીયુટીની બેઠકમાં નિર્ણય લેવાયો હતો.

આ વર્ષે
કોરોનાના કારણે ધોરણ-
12 ના પરિણામો મોડા જાહેર થતા જેની અસર નર્મદ યુનિવર્સિટીની કોલેજોના પ્રથમ
વર્ષમાં પ્રવેશ પર પડી રહી છે. હજુ સુધી દિવાળી આવી હોવા છતા કોલેજો શરૃ થઇ નથી. આ
પ્રવેશ પ્રકિયાની અસર આગામી દિવસોમાં પોસ્ટ ગ્રેજયુએશનના પ્રવેશ પ્રકિયા પર પડનાર
હોવાથી આજે મળેલી બોર્ડ ઓફ યુનિવર્સિટી ટીચીંગ( બીયુટી)ની બેઠકમાં એક મહત્વનો
નિર્ણય લેવાયો હતો. જેમાં પી.જીની પ્રવેશ પ્રકિયા સમયસર શરૃ થઇ શકે તે માટે સ્નાતક
કક્ષાના પરિણામો જાહેર થાય તે પહેલા જ અનુસ્નાતકની પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ કરી દેવાશે.
જેમાં મેરિટ નક્કી કરાયુ છે. સેમેસ્ટર પદ્વતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે
1 થી 4 સેમેસ્ટરના કુલ ગુણ ( ઇન્ટર્નલ અને એક્ષર્ટનલ)
ના
50 ટકા તથા સેમ-5 ના પણ 50 ટકા ભારાંક ગણીને પ્રવેશ ફાળવાશે. જે અભ્યાસક્રમોમાં છ કરતા વધુ સેમેસ્ટર
હોય તેવા કિસ્સામાં છેલ્લેથી બીજા ( સેકન્ડ લાસ્ટ ) સેમેસ્ટરનો ભારાંક
50 ટકા અને પહેલાના સેમેસ્ટરના ભારાંક 50 ટકા ગણીને
પ્રવેશ ફાળવાશે.

<

p class=”12News”>જે
અભ્યાસક્રમમાં સેમેસ્ટર પ્રથા નથી તેમાં એફ.વાય અને એસ.વાયના
50-50 ટકા ભારાંક ગણવાનો
રહેશે. મેરિટની ગણતરી કરતી વખતે જો વિદ્યાર્થીઓના સરખા મેરિટ આવે તો સેમેસ્ટરમાં
પાંચમા સેમેસ્ટરના અને વગર સેમેસ્ટરમાં એસ.વાયના માર્કસ વધુ હોય તો વિદ્યાર્થીનું
મેરિટ ક્રમાક આગળ રહેશે. આ પ્રવેશ પ્રોવિઝનલ ગણાશે. આમ આ વાતનો બીયુટીએ સ્વીકાર
કરીને એકેડમીક કાઉન્સીલમાં ભલામણ કરવાનું નક્કી કરાયુ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s