સ્ટ્રીટલાઇટ મેઇન્ટેનન્સઃ બજારભાવ અને ટેન્ડરના ભાવમાં મોટો તફાવત


મ્યુનિ.માં સ્ટ્રીટ લાઈટ રીપેરીંગના કોન્ટ્રાક્ટરોએ પ્રવર્તમાન
ભાવે કામગીરી માટે માગણી કરી

  સુરત,

સુરત મ્યુનિ.ની સ્ટ્રીટ લાઈટ
મેઈન્ટેનન્સના ટેન્ડરમાં વિભાગના ટેન્ડર સામે ફેરફાર કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા
પાલિકાના પદાધિકારીઓને રજુઆત કરવામાં આવી છે. 
માર્કેટ રેટ અને ટેન્ડર વચ્ચે વિસંગતતા દુર કરવા માટેની માગણી કરવામાં આવી છે.

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં સ્ટ્રીટ
લાઈટ મેઈન્ટેનન્સની કામગીરી કરતાં કોન્ટ્રાક્ટરોએ આજે પાલિકાના પદાધિકારીઓને ટેન્ડર
મુદ્દે રજુઆત કરી હતી. કોન્ટ્રાક્ટરોએ રજુઆત કરતાં જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, પાલિકાએ સ્ટ્રીટ
લાઈટ મેઈનેન્સની કામગીરી માટે ટેન્ડર બહાર પાડયું છે પરંતુ બહાર પાડવામા આવેલા ટેન્ડર
અને માર્કેટ ભાવોમાં મોટી વિસંગતતા છે. આ માટે પહેલાં અનેક રજુઆત કરવામાં આવી હતી પરંતુ  કોઈ ફેરફાર કરવામા આવ્યા નથી.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>ટેન્ડરના ભાવ અને પ્રવર્તમાન ભાવમાં
30થી 40 ટકાનો ભાવ વધારો થયો છે જે ધ્યાને લેવામા આવ્યો નથી.  જેના કારણે આ કામગીરી માટે નવા એસ.ઓ.આર. ના ભાવથી  ટેન્ડર બહાર પાડવા અથવા વિભાગ દ્વારા મટીરીયલ્સ
સપ્લાય કરવામા ંઆવે  તો કામગીરી માટે એજન્સીઓ
દ્વારા સંમતિ આપવામા આવશે તેવું જણાવાયું છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s