ઉકાઇ ડેમમાં 1.12 લાખ ક્યુસેક ઇન્ફ્લો, 98000 ક્યુસેક છોડાયું

– સપાટી
વધીને
345.31 ફુટ થતા 6 દરવાજા ખોલાયાઃ સપાટી 345 ફુટ નહી થાય ત્યાં સુધી પાણી છોડાશે

    સુરત

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટમાં છેલ્લા
24 કલાકમાં વરસાદ બંધ થઇ ગયો છે. જો કે બે દિવસના વરસાદના પાણીની આવક આજે ઉકાઇ
ડેમમાં દેખાતા
1.12 લાખ કયુસેક ઇનફલો આવતા સતાધીશોએ પાણી છોડવાનું
વધારી દઇને આજે સવારે
11 વાગ્યાથી છ દરવાજા ખુલ્લા કરીને 98,000 કયુસેક આઉટફલો શરૃ કર્યો હતો. જયાં સુધી ડેમની સપાટી 345 ફૂટ સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી પાણી છોડવાનું ચાલુ રખાશે.

ઉકાઇ ડેમના
ઉપરવાસના ૨૪ કલાકમાં વરસાદ સંર્પુણ બંધ રહ્યો હતો. પરંતુ ઉકાઇ ડેમ પહેલાના હથનુર ડેમમાંથી
32,438 કયુસેક,
સુરવાડે બેરેજમાંથી 76,000 કયુસેક, સરનખેડા અને પ્રકાશા ડેમમાંથી 83,000 કયુસેક પાણી દિવસ
દરમ્યાન છોડાઇ રહ્યુ હતુ. બીજી તરફ આ પાણી અને લોકલ પાણીની આવક થઇને આજે ઉકાઇ ડેમમાં
સવારથી જ
1.12 લાખ કયુસેક ઇનફલો ઠલવાતા સપાટીને ધ્યાનમાં રાખીને
પાણી છોડવાનુ વધારાયુ હતુ. જેમાં સોમવારે રાત્રીના જે
70,000
કયુસેક પાણી છોડાતુ હતુ. તેમાં આજે સવારે
11 વાગ્યે વધારો કરીને
98,000 કયુસેક કરાયુ હતુ. આ માટે પાંચ દરવાજા સાડા છ ફુટ સુધીના
અને એક દરવાજો પાંચ ફુટ સુધીનો ખુલ્લો કરીને પાણી છોડાતુ હતુ.

હાલ
ઉકાઇ ડેમ ભયજનક લેવલ ૩૪૫.૩૦ ફુટે વહી રહ્યો છે. અને ઉપરવાસમાં આવેલા ડેમો
, બેરેજમાંથી સતત પાણી
છોડાતુ હોવાથી ઉકાઇ ડેમના સતાધીશોએ જયાં સુધી સપાટી
345.02
ફુટ કે તેની આજુબાજુ નહીં આવે ત્યાં સુધી પાણી છોડવાનું ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો
છે. સાંજે સાત વાગ્યે ઉકાઇ ડેમની સપાટી
345.31 ફૂટ, ઇનફલો-આઉટફલો સરખા 98486 કયુસેક નોંધાયો હતો.

ઉકાઇ ડેમની
ઉપરવાસના ડેમ
, બેરેજની સ્થિતિ

ડેમ, બેરેજ ડીસ્ચાર્જ(કયુસેક )

પ્રકાશા       83,000

સરનખેડા     83,000

હથનુર        32348

<

p class=”12News” style=”margin:0 5.65pt .0001pt;”>સુરવાડે       76000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s