ટેકાના ભાવે ડાંગર ખરીદી માટે પુરવઠા નિગમે હજુ સેન્ટરો જ શરૃ કર્યા નથી

– મંડળીઓમાં
રૃા.
320
થી
335 સુધીનો ભાવ છે અને ટેકાનો રૃા.392 રૃપિયા નક્કી કરાયા છે

      સુરત

સુરત
જિલ્લામાં ડાંગરના પાકનો ઉતારો શરૃ થઇ ચૂકયો છે. અને સરકારે ખેડુતોને વધુ ને વધુ ભાવ
મળે તે માટે
20 કિલોના 392 સુધી ટેકાના ભાવ  જાહેર કર્યા છે. પરંતુ જેને ખરીદવાની મંજુરી આપી
છે. તે પુરવઠા નિગમ દ્વારા ખરીદી શરૃ કરી નહીં હોવાની ખેડુતોમાંથી ફરિયાદ ઉઠી છે.

<

p class=”12News”>છેલ્લા બે
વર્ષથી સહકારી મંડળી
, એપીએમસી કે પછી વેપારી દ્વારા ડાંગરના 320 થી 335
સુધી જ 20 કિલોના ભાવ આપવામાં આવે છે. જયારે રાજય
સરકાર ટેકાના ભાવે આપે છે.તે
380 થી ઉપર જ હોય છે. આ વર્ષે પણ
ડાંગર ( કોમન) નો ભાવ
388 અને ડાંગર ( ગ્રેડ-એ ) નો 20
કિલોના ભાવ 392 રૃપિયા નક્કી કર્યો છે. આમ મંડળીઓ
કરતા
50 રૃપિયા ટેકોના ભાવ વધુ છે. અને ખેડુતોને સારો એવો ફાયદો
થાય તેમ છે. પરંતુ હજુ સુધી ટેકાના ભાવે ખરીદવા માટે સેન્ટરો શરૃ કરાયા નહીં હોવાના
ગુજરાત ખેડુત સમાજના પ્રમુખ જયેશ પટેલ ( પાલ) આક્ષેપ કર્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ
મંડળીઓ કરતા ખેડુતોને વધુ ભાવ મળે છે. પરંતુ રાજય સરકારે જેને જવાબદારી સોંપી છે. તે
નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા હજુ સુધી ખરીદી શરૃ કરી નથી. જેના કારણે ખેડુતોને નુકસાન
જાય તેમ છે. આથી પુરવઠા નિગમ દ્વારા ઝડપથી સેન્ટરો શરૃ કરાઇ અને વધુમાં વધુ ખેડુતો
ટેકાના ભાવે ડાંગરનું વેચાણ કરે તેવી વ્યવસ્થા કરવા રજુઆત કરાઇ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s