ઉકાઈ ડેમમાં નવા પાણીની આવક મોડીસાંજે સપાટી 345.02 ફુટ


સુરત

 દિવસ દરમિયાન 48 હજાર ક્યુસેક ઇન્ફલો નોંધાયો, તેટલું જ પાણી છોડી સપાટી મેઇન્ટેઇન રખાશે

ઉકાઈ-કાકરાપાર
ડેમના ઉપરવાસના કેટલાક ગેજ સ્ટેશનમાં કુલ 200 મીમી વરસાદ નોંધાવા સાથે ઉકાઈમાં આજે
સવારે 48 હજાર ક્યુસેક્સ પાણીની થતા તેટલું જ પાણી છોડી સપાટી 345 ફુટ મેઇન્ટેઇન રખાઇ
રહી છે. મોડી સાંજે ઉકાઇ ડેમની સપાટી 345.02 ફુટ નોંધાઈ છે.

આજે
ઉકાઈ-કાકરાપારના ઉપરવાસના કેટલાક ગેજ સ્ટેશનોમાં કુલ 200 મીમી જેટલો વરસાદ નોંધાયો
હતો. બારડોલીમાં 31 મીમી
, મહુવામાં 19 ,પલસાણામાં 11, કાકરાપારમાં 24, મઢીમાં 36 , માંડવીમાં 4,સોનગઢમાં 34, આહવામાં 21 મીમીનો સમાવેશ થાય છે.
સુરતમાં પણ આજે 3 મીમી  વરસાદ નોંધાયો છે.

આજે
વહેલી સવારે 6 કલાકથી માંડીને દિવસ દરમિયાન ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક 48 હજાર
ક્યુસેક્સ રહી હતી. જેથી ડેમની સપાટી 345 ફુટ જાળવી રાખવા ડેમના સત્તાધીશો દ્વારા
આવે તેટલુ ંપાણી છોડી દેવા નિર્ણય કર્યો છે. આજે દિવસ દરમિયાન ઉકાઈમાં ડેમમાંથી
પાણીની આવક જેટલી જ માત્રામાં તબક્કાવાર ડીસ્ચાર્જ કરાયું હતું. મોડી સાંજે 6 કલાકે ડેમમાંથી 16,934
 ક્યુસેક્સ જથ્થો છોડવાનું જારી રાખવામાં આવતા ડેમની સપાટી 345.02 ફુટ
નોંધાઈ છે.

<

p class=”12News”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s