ભાજપ શાસકોએ 15 પ્રવાસી શિક્ષકોને કાયમી કરી દીધા, વહેવાર થયાનો આક્ષેપ


ધારાસભ્યના
મળતીયાને ગોઠવી દેવાયાની ચર્ચા ઃ ટાટની પરીક્ષા પાસ કરી નથી તેને પણ નિમણૂંક, નવેસરથી
પ્રક્રિયાની માંગ

        ોસુરત,

સુરત મ્યુનિ.ની સ્થાયી સમિતિએ
સરકારના નિયમોની ઉપરવટ જઈને પ્રવાસી શિક્ષકોને કાયમી કરવા માટેના વિવાદી નિર્ણય સામે
હવે વિરોધ થઈ રહ્યો છે.  હાલ ૫૫ શિક્ષકોમાં
પંદર શિક્ષકોની જ જાહેરાત કે ઈન્ટરવ્યુ વિના સીધી ભરતી કરી તે સરકારના નિયમ વિરૃધ્ધ
હોય તે નિમણુંક રદ્દ કરવા  આજે પ્રવાસી શિક્ષકો
દ્વારા મોરચો માંડીને માંગ કરાઇ હતી. નિમણૂંક પામેલા મોટા ભાગના શિક્ષકોએ ટાટની પરીક્ષા
પણ પાસ નથી કરી તેવો આક્ષેપ કરવામા ંઆવ્યો છે.

ભાજપ શાસકોએ પે એન્ડ પાર્કની લ્હાણી
બાદ શિક્ષકોની નિમણુંકમાં પણ નિયમો નેવે મુકી લ્હાણી કરી દીધી તેની સામે વિરોધ થઈ રહ્યો
છે. પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણુંક કરી હતી તેમાં ઓર્ડરમાં કાયમી ન થાય તેવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
કરાયો છે. ગુજરાત સરકારના 21-12-2015ના  ઠરાવ
ક્રમાંક ગમસ-1014-140ગમાં સ્પષ્ટ લખાયું છે કે, પ્રવાસી ( મુલાકાતી) શિક્ષકોને ક્યારેય
કાયમી કરવામા આવશે નહીં. ભરતી વેળા મ્યુનિ.એ પણ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, કાયમી કરાશે.
ઓર્ડમાં હંગામી શબ્દનો ઉપયોગ છે આવા ઉમેદવારોનો મ્યુનિ.માં અન્ય સેવા વિષયક હક દાવો
રહેશે નહીં.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સરકાર અને પાલિકાના આ નિયમો હોવા
છતાં ભાજપ શાસકોએ નિયમોનો ભંગ કરીને નિયમ વિરૃધ્ધ 15 શિક્ષકોને કાયમી કર્યા છે. રજુઆત
કરવા માટે આવેલા શિક્ષકોએ આક્ષેપ કરતાં કહ્યુ ંહતુ ંકે,  શિક્ષકો માટે ટાટની પરીક્ષા ફરજ્યાત પાસ કરેલી હોવી
જોઈએ પરંતુ નિમણુંક પામેલાએ તે પાસ કરી નથી. સરકારના નિયમ વિરૃધ્ધ આ ભરતી કરવામા આવી
હોવાથી તેમની નિમણુંક રદ્દ કરી નવેસરથી જાહેરાત બહાર પાડી સરકારની ગાઈડ લાઈન મુજબ ભરતી
કરો. આ ઉપરાંત હાલ અનિવાર્ય છુટા કરી દેવાયેલા શિક્ષકોએ ચીમકી આપી છે કે જો પાલિકા
તંત્ર ગેરકાયદે કરેલી નિમણુંક રદ્દ ન કરે તો આગામી દિવસોમાં કાયદાકીય લડત પણ આપવા વિચારણા
થઈ રહી છ.ે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s