નવસારીની બે પૌવા મિલમાં મોડીસાંજે CGSTની તપાસસુરત

શુભમ તથા અન્ય એક પૌવા મિલના વાર્ષિક ટર્ન ઓવર,વેચાણ સંબંધી ડેટા- વ્યવહારોના વેરીફિકેશન જારી

સુરત
સીજીએસટી વિભાગની ટીમે આજે મોડી સાંજે નવસારીની બે પૌવા મિલના ધંધાકીય સ્થળો પર આકસ્મિક
તપાસ હાથ ધરી વાંધાજનક હિસાબી દસ્તાવેજો તથા ડેટાના વેરીફિકેશનની કાર્યવાહી હાથ ધરી
હોવાની વિગતો સાંપડી છે.

સીજીએસટી
વિભાગના અધિકારીઓના કાફલાએ આજે નવસારી ખાતે આવેલી બે પૌવા મિલના ધંધાકીય સ્થળોને સકંજામાં
લઈને આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરી છે. સીજીએસટી અધિકારીઓની ટીમ દ્વારા શુભમ તથા અન્ય એક પૌવા
મિલના ધંધાકીય વ્યવહારો સંબંધી વાંધા જનક દસ્તાવેજો
,વાર્ષિક ટર્ન ઓવર,વેચાણ
અને સ્ટોકને લગતા ડેટા કબજે કરીને વેરીફિકેશનની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.સીજીએસટી વિભાગે
બંને પૌવા મિલના હિસાબી વ્યવહારોની ચકાસણી હાથ ધરીને મોટા પાયા પર ટેક્ષચોરી બહાર આવે
તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરી છે.

<

p class=”12News”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s