સુરત: શાળામાં શિક્ષણનું સ્તર સુધારવા સમિતિની 63 સ્કૂલના શિક્ષકો અને આચાર્યને નેશનલ બિલ્ડર એવોર્ડ

  • સમિતિમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને પાયાનું સાક્ષરતા વાંચન-લેખન-ગણન સાથે સમય દાનને ધ્યાન રખાયું

સુરત,તા.24 સપ્ટેમ્બર 2021,શુક્રવાર

ઇન્ડિયા મિશન હેઠળ કામ કરતી એક સંસ્થાએ સુરત મહાનગરપાલિકાની 63 સ્કૂલના શિક્ષકો અને આચાર્ય અને નેશનલ બિલ્ડર એવોર્ડ આપ્યા છે. ટીચ અભિયાન હેઠળ શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે આ પ્રકારના એવોર્ડ આપવામાં આવે છે.

રોટરી ક્લબ દ્વારા સાક્ષરતા અભિયાન હેઠળ આ પ્રકારની કામગીરી કરીને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. જેમાં શિક્ષણ માટે શિક્ષકોનો સપોર્ટ તથા તેઓએ આપેલું સમય દાન અને બાળકોને વાંચન લેખન અને ગણન માટે કરવામાં આવેલી કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. જેમાં તે સ્કૂલના શિક્ષકો અને 12 આચાર્યને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s