શુગર મિલોમાં થયેલી ચૂંટણી રદ કરી નિર્દિષ્ટ મંડળી હેઠળ ફરી ચૂંટણી કરવા માંગ

   સુરત

હાઇકોર્ટના
હુકમ બાદ નિર્દિષ્ટ મંડળી હેઠળ શુગર ફેકટરીઓમાં ચૂંટણી કરાવવા માટે આજે ખેડુત
સમાજના આગેવાનો ગાંધીનગર ખાંડ નિયામકને મળીને નવેસરથી ચૂંટણી કરાવવા માટે આદેશ
આપવા માંગ કરાઇ હતી.

રાજય સરકારે શુગર
ફેકટરીઓને નિર્દિષ્ટ મંડળીમાંથી દૂર કરી પ્રાથમિક મંડળીમાં સમાવેશ કરવાનો હુકમ
હાઇકોર્ટે રદ કર્યો હતો. આ હુકમ રદ થતા જ જેટલી પણ શુગર ફેકટરીઓમાં પ્રાથમિક મંડળી
હેઠળ થયેલી ચૂંટણી આપોઆપ રદ થઇ જતી હોય છે. આજે ખેડુત સમાજના પ્રમુખ જયેશ પટેલ
સહિત અન્ય આગેવાનો ગાંધીનગર ખાંડ નિયામકને મળીને આવેદનપત્ર આપી રજુઆત કરી હતી કે
હાઇકોર્ટના ચૂકાદા મુજબ તમામ ખાંડ મંડળીઓ પ્રાથમિકમાંથી નિર્દિષ્ટ મંડળીમાં આવી ગઇ
છે. આ બાબતને ધ્યાને લઇ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં પ્રાથમિક મંડળી હેઠળ થયેલી કામગીરી અને
વહેવારો તેમજ ચૂંટણી પ્રકિયા રદ બાતલ જાહેર કરવામાં આવે. અને નવી વ્યવસ્થાપક
સમિતિની ચૂંટણી નિર્દિષ્ટ કાયદા હેઠળ અને ધારાધોરણ મુજબ કરાવવા માટે માંગ કરી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s