ભાઠામાં બેરેજ આયોજનને પગલે કોઝવે રિપેરીંગની દરખાસ્ત મુલતવી


1995માં
રૃા.25 કરોડના ખર્ચે કોઝવે બન્યા બાદ અત્યાર સુધીમાં રૃા.14.50 કરોડનો ખર્ચ થઈ ગયો
છે

        સુરત,

સુરત શહેરને પીવાના પાણીની જરૃરિયાત
પુરો પાડતા રાંદેર-સિંગણપોર કોઝવેનું ભાવી હવે સુચિત બેરેજ પર નિર્ભર થઈ ગયું છે. જો
સુચિત બેરેજ બની જાય તો હાલના કોઝવેની જરૃરિયાત સામે પ્રશ્ન ઉભો થાય તેમ છે. તેના કારણે
આજે 14.50 કરોડના ખર્ચે કોઝવેને રીપેરીંગ કરવાની દરખાસ્ત મુલત્વી રાખવામાં આવી છે.

સુરત શહેરને પીવાના પાણીની જરૃરિયાત
પુરી થાય અને પાણીનું મોટું સરોવર બને તે માટે રાંદેર-સિંગણપોર વચ્ચે વિયર કમ કોઝવે
બનાવવામા આવ્યો હતો. 1995માં 25 કરોડના ખર્ચે કોઝવે બનાવાયા બાદ સુરમતાં 1998, 2006
અને 2013માં આવેલા તાપી પુરના કારણે વિયરને નુકસાન થયું હતું. પાલિકિાએ અત્યાર સુધીમાં
કોઝવેના રીપેરીંગ માટે 14.50 કરોડ રૃપિયાનો ખર્ચ કરી દીધો છે. સુરત મ્યુનિ.એ છેલ્લે
2014માં કોઝવેના રીપેરીંગ કર્યા બાદ હાલમાં એપ્રન સહિતના ભાગમાં નુકસાન થયું હતું.
હાલમાં કોઝવેને રીપેરીંગ કરવા માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી જેમા 14કરોડનો ખર્ચનો અંદાજ
રાખવામાં આવ્યો હતો.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>હાલમાં જ પાલિકાના ડ્રીમ પ્રોજેકટ
એવા ભાઠા- મગદલ્લા બેરેજ માટે આયોજન થઈ રહ્યું છે અને બેરેજ બને તે માટેના પ્રયાસ થઈ
રહ્યા ંછે. જો આ બેરેજ બની જાય તો હાલમાં જે કોઝવે છે તેની કેટલી જરૃરિયાત તે અંગે
પ્રશ્ન ઉભો થયો છે. અત્યાર સુધીમાં 14.50 કરોડનો કોઝવે રિપેરીંગનો ખર્ચ થયો છે અને
હજી 14 કરોડનો ખર્ચ કરવાનો છે ત્યાર બાદ ફરી કેટલો ખર્ચ કરવો પડે તે પ્રશ્ન ઉભા થયાં
છે તેના કારણે હાલ કોઝવેની દરખાસ્ત મુલત્વી રાખવામાં આવી છે. જો બેરેજ માટે નક્કર આયોજન
કરવામા આવે તો કોઝવેના રીપેરીંગના ખર્ચ પર કાપ મુકવામાં આવી શકે તેવી શક્યતા વ્યક્ત
થઈ રહી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s