નર્મદ યુનિ.ના આર્કિટેકચર ડિપાર્ટમાં પી.જી કોર્સ માટે કાઉન્સિલની મંજુરી

 

– 20 બેઠકો પર પ્રવેશ ફાળવાશે, ફર્સ્ટ યરમાં 80 મળી કુલ 100 બેઠકો વિદ્યાર્થીઓને મળશે

       સુરત

કાઉન્સીલ
ઓફ આર્કિટેકચર દ્વારા નર્મદ યુનિવર્સિટીના આર્કિટેકચર ડિપાર્ટમેન્ટને પોસ્ટ
ગ્રેજયુએશનના કોર્સ શરૃ કરવા માટે મંજુરી આપવાની સાથે
20 બેઠકો ફાળવાતા દક્ષિણ
ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને તક મળશે.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી કેમ્પસના આર્કિટેકચર ડિપાર્ટમેન્ટમાં તાજેતરમાં જ કાઉન્સીલ દ્વારા
ફસ્ટ યરમાં પ્રવેશ માટે
40 બેઠકો વધારી દેવાતા આ વર્ષથી 80  બેઠકો પર પ્રવેશ ફાળવાશે. જેને લઇને
વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થશે. તો કાઉન્સીલ ઓફ આર્કિટેકચર દ્વારા નર્મદ યુનિવર્સિટીને
આર્કિટેકચરમાં પી.જીના કોર્સ શરૃ કરવા મંજુરી આપી દેવાઇ છે.

<

p class=”12News”>સિન્ડીકેટ
સભ્ય વિરેન મહીડાના જણાવ્યા મુજબ આર્કિટેકચર વિભાગ દ્વારા કાઉન્સીલ દ્વારા જે કાઇટેરીયા
નક્કી કરાયા હતા. તે મુજબ તૈયારી કરવાની સાથે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર હોવાથી પી.જી ના કોર્સને
ચલાવવાની મંજુરી આપી દેવાઇ છે. અને આ વર્ષથી ૨૦ બેઠકો ફાળવાશે. આમ ફસ્ટ યરમાં
80 અને પી.જીમાં 20 મળીને 100 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે. જેનો
લાભ દક્ષિણ ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને મળશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s