સુરત પાલિકા કમિશનર વિસર્જનની પ્રક્રિયામાં જોડાયા

સુરત, તા. 19 સપ્ટેમ્બર 2021 રવિવાર

હજીરા ખાતે દરિયામાં સ્થાનિકોને વિસર્જનની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કૃત્રિમ તળાવમાં પ્રતિકાર રૂપે વિસર્જન કરેલી પણ અહીં વિસર્જન થઇ રહ્યો છે.

હજીરાના દરિયા કિનારે વિસર્જન માટે સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે તે જગ્યાનો મહાનગરપાલિકા કમિશનર નિરીક્ષણ કર્યું હતું. વિસર્જનની કામગીરીમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે એ પોલીસની ટીમ પણ સતત કામગીરી કરી રહી છે. આ ઉપરાંત સુરત મહાનગરપાલિકાનો સ્થળે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s