બી.એ માસ કોમ્યુનિકેશનના અભ્યાસ માટે ધસારોઃ 37 બેઠક માટે 1500 ફોર્મ

– ઓનલાઇન
એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ લઇને પ્રવેશ આપવામાં આવશે

   સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં આ વર્ષથી શરૃ થનારા બી.એ માસ કોમ્યુનિકેશન કોર્સમાં ૩૭
બેઠકોની સામે ૧૫૦૦ થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભર્યા છે. આ કોર્સમાં પ્રવેશ માટે
એન્ટરન્સ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે.

<

p class=”12News”>નર્મદ
યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જર્નાલિઝમ અને માસ કોમ્યુનિકેશન દ્વારા આ વર્ષથી
બી.એ માસ કોમ્યુનિકેશન કોર્સ શરૃ કરનાર છે. આ કોર્સ માટે વિદ્યાર્થીઓનો રસ જોવા
મળતા નર્મદ યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી ૨૭ મી 
સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્ટરન્સ ટેસ્ટ લેવાનું નક્કી કરાયુ છે. આ ટેસ્ટ પહેલા ૨૧
મી સપ્ટેમ્બરના રોજ મોક ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. પરીક્ષાનો સમય બપોરે ત્રણ થી પાંચનો
રહેશે. આ પરીક્ષા ઓનલાઇન એમસીકયુ બેઇઝ લેવાશે. પ્રશ્નપત્રમાં સામાન્ય જ્ઞાાન
, સાંપ્રત પ્રવાહોના
વિષયો આવરી લેવાશે. જેમાં સુરતના
, ગુજરાતના રાષ્ટ્રીય તેમજ
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના વર્તમાન પ્રવાહના પ્રશ્નો પુછાશે. ૧૦૦ માર્કસના ૧૦૦ એમસીકયુ
પુછાશે. પ્રશ્નપત્ર દીઠ કોઇ સમયમર્યાદા નક્કી કરાઇ નથી. નેગેટીવ માર્કિગ પણ નથી.
ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બન્ને ભાષામાં પુછાશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s