કોરોનામાં સુરતમાં નવો1 કેસ સામે 11ને રજા

 સુરત :

<

p class=”12News0″>આરોગ્ય
વિભાગ પાસેથી મળેલી વિગત મુજબ 
કોરોનામાં  સિટીમા મંગળવારે નવો
1 કેસ  અઠવાઝોનમાં 
છે.  અત્યાર સુધીમાં સિટીમાં કુલ
કેસ
111,520 અને 
મૃત્યુઆંક
1629 
છે.  જીલ્લામાં કુલ કેસ
32,136 અને મૃત્યુઆંક 486 છે.  સિટી-ગ્રામ્ય મળીને  કુલ કેસનો આંક 
143,656 અને 
મૃત્યુઆંક
2115 
છે.  સિટીમાં
10  સાથે  109,822 અને  ગ્રામ્યમાં 1 સાથે  31,641 મળીને કુલ 141,464 દર્દીઓ સાજા થયા છે.  કોરોનામાં
સિવિલમા છ દર્દી અને સ્મીમેરમાં ત્રણ દર્દીની હાલત ગંભીર છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s