ઉકાઇ ડેમમાં આવક ઘટીને 40 હજાર ક્યુસેક અને જાવક 22 હજાર ક્યુસેક

– 12 કલાકમાં ડેમની સપાટી સામાન્ય વધારા સાથે 340.75 ફૂટ
નોંધાઇ
, જે રૃલલેવલ કરતા પોણો ફૂટ વધુ

               સુરત

ઉકાઇ
ડેમમાં રવિવારે પાણીની આવકમાં ઘટાડો થઇને
40,000 કયુસેક નોંધાઇ હતી. તો બીજી બાજુ
22,000 કયુસેક પાણી છોડવાનું ચાલુ રાખીને બાકીનું પાણી સ્ટોરેજ કરાતુ હોવા છતા દિવસના
12 કલાકમાં સપાટીમાં સાવ નજીવો વધારો થઇને 340.75 ફૂટ નોંધાઇ હતી.

<

p class=”12News”>ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટમાં આજે દિવસના સામાન્ય વરસાદ નોંધાયો હતો. તો હથનુર ડેમમાંથી પણ પાણી છોડવાનું
ઘટાડી દઇને
18,000 કયુસેક કરી દેવાયું છે. આમ વરસાદની સ્થિતિ હાલ પુરતી થાળે પડતા જ ઉકાઇ ડેમમાં
સૌથી વધુ
40,000 કયુસેક ઇનફલો આવ્યો હતો. જયારે શુક્રવારથી જે
ચાર હાઇડ્રોમાં
22,000 કયુસેક પાણી છોડવાનું શરૃ કર્યું હતુ,
તે પાણી પણ અવિરતપણે છોડવાનું ચાલુ રાખીને સપાટી ઘટાડી રહ્યા છે. આજે
સવારે છ વાગ્યે ઉકાઇ ડેમની સપાટી
340.65 ફૂટ નોંધાઇ હતી. મોડી
સાંજે છ વાગ્યે પુરા થતાં
12 કલાકમાં સપાટીમાં સામાન્ય વધારો
થઇને
340.75 ફૂટ થઇ હતી. ઉકાઇ ડેમના રૃલલેવલ 340 ફૂટથી સપાટી પોણો ફૂટ વધારે અને ભયજનક લેવલ 345 ફૂટથી
સવા ચાર ફૂટ ઓછી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s