ઉકાઇ ડેમમાં 92,000 ક્યુસેક ઇન્ફ્લો સામે 22,000 ક્યુસેક આઉટફ્લો

– ઉપરવાસમાં વરસાદ બંધ થતા માત્ર ચાર હાઇડ્રો મારફત આઉટફ્લોઃ
મોડીસાંજે સપાટી રૃલલેવલથી અડધો ફુટ ઉપર
340.55 ફુટ

      સુરત

ઉકાઇ
ડેમના ઉપરવાસમાં વરસાદ બંધ પડી ગયો છે. સાથે જ હથનુર ડેમમાંથી પણ પાણી છોડવાનું ઘટાડી
દેવાયુ છે. તેમછતા ગત દિવસોનું પાણી આજે ઉકાઇ ડેમમાં ઠલવાતા સરેરાશ
92,000 કયુસેક ઇનફલો આવ્યો
હતો. જેની સામે ચાર હાઇડ્રોમાં
22,000 કયુસેક પાણી છોડવાનું ચાલુ
રાખતા મોડી સાંજે ઉકાઇ ડેમની સપાટી રૃલલેવલથી અડધો ફૂટ ઉપર વહી રહી હતી.

ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટમાં આજે દિવસના સામાન્ય વરસાદી પાણી પડયુ હતુ. જેના કારણે હથનુર ડેમમાંથી પણ
પાણી છોડવાનું ઘટાડી દઇને
29,000 કયુસેક જ પાણી છોડાઇ રહ્યુ હતુ. તો ઉકાઇ ડેમ પછી જે પ્રથમ પ્રકાશા બેરેજ આવે
છે.ત્યાંથી પણ
32,000 કયુસેક જ પાણી ઉકાઇ ડેમમાં આવી રહ્યુ હતુ.
આમ વરસાદ બંધ અને ડેમમાંથી પણ ઓછુ પાણી છોડીને પાણી સ્ટોરેજ કરવાનું શરૃ કર્યુ છે.
આ સ્થિતિ વચ્ચે આજે ઉકાઇ ડેમમાં
92,000 કયુસેક પાણીની આવક આવી
હતી. તેમ છતા ઉપરવાસની સ્થિતિ એકદમ સાનુકુળ હોવાથી સતાધીશોએ શુક્રવારથી જે ચાર હાઇડ્રોમાં
22,000 કયુસેક પાણી છોડીને સપાટી ઘટાડવાનું શરૃ કર્યુ હતુ. તેટલુ
જ પાણી આજે દિવસ દરમ્યાન ઉકાઇ ડેમમાંથી છોડવામાં આવ્યુ હતુ.

<

p class=”12News”>
સ્થિતિ વચ્ચે આજે મોડી સાંજે છ વાગ્યે ઉકાઇ ડેમની સપાટી આજના રૃલલેવલ
340 ફૂટ કરતા અડધો ફૂટ
વધુ
340.55 ફૂટ નોંધાઇ હતી. જે ભયજનક લેવલ 345 ફૂટ કરતા સાડા ચાર ફૂટ જ ઓછી છે.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s