દેશભરની એન્જીનીયરીંગ કોલેજમાં સુરતની SVNITનો 47 મો રેન્ક

– ઓવરઓલ
98 મો રેન્ક
: ગતવર્ષે અન્જી.માં 54 મો રેન્ક હતો

   સુરત

કેન્દ્ર
સરકારના  શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આજે અલગ અલગ
કેટેગરીમાં યુનિવર્સિટી
,
એન્જીનીયરીંગ, કોલેજોનો રેન્કીંગ જાહેર કરાતા
સુરત સ્થિત એસવીએનઆઇટીનો દેશભરની તમામ ઇન્સ્ટીટયુટોના રેન્કમાં ૯૮ મો રેન્ક અને
એન્જીનીયરીંગ કોલેજમાં ૪૭ મો રેન્ક મેળવી 
ટોપ-૫૦ માં સ્થાન મેળવ્યુ છે.

<

p class=”12News”> કેન્દ્ર સરકારની નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુશનલ રેન્કીંગ
ફ્રેમવર્ક દ્વારા દર વર્ષ દેશની ખ્યાતનામ કોલેજો
, યુનિવર્સિટીઓ, એન્જીનીયરીંગ
કોલેજોની ગુણવતાના આધારે રેન્ક જાહેર કરે છે. જેમાં કોલેજો
, યુનિવર્સિટી
સહિત તમામ ઇન્સ્ટીટયુટ મળીને ઓવરઓલ દેશભરની ઇન્સ્ટીટયુટનો રેન્ક જાહેર કરાયો છે. આ
રેન્કમાં સુરતના ઇચ્છાનાથ સ્થિત સરદાર વલ્લભભાઇ નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી
(એસવીએનઆઇટી)ને ૪૧.૭૨ સ્કોર સાથે ૯૮મો રેન્ક આપવામાં આવ્યો છે. જયારે દેશભરની
એન્જીનીયરીંગ કોલેજોના રેન્કમાં એસવીએનઆઇટીને ૪૯.૯૯ સ્કોર સાથે ૪૭મો રેન્ક મેળવ્યો
છે. ગત વર્ષે ૪૫.૫૯ સ્કોર સાથે ૫૪મો રેન્ક હતો. આમ આ વર્ષે રેન્કમાં સુધારો થયો
છે.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s