ઉકાઇની સપાટી વોર્નિગ લેવલને પાર ડેમમાં 50,000 કયુસેક ઇનફલો

 સુરત

<

p class=”12News”>ઉકાઇ ડેમમાં
આજે દિવસના
50,000 કયુસેક ઇનફલો ઠલવાતા સપાટી મોડી સાંજે 332.39 ફૂટ નોંધાતા
ડેમ વોર્નિગ લેવલને પાર કરી જતાં સત્તાધીશોને આખુ વર્ષ પાણીની ચિંતા દૂર થઇ ગઇ છે.
ઉપરવાસમાં સતત ઓછા વરસાદના પગલે સત્તાધીશોની ચિંતા હતી કે આ વર્ષે ઉકાઇ ડેમ ભરાશે કે
નહીં
? પરંતુ  છેલ્લા
ત્રણ મહિનાથી ધીમીધારે વરસાદ ચાલુ રહેતા ઉકાઇ ડેમ ધીરેધીરે ભરાઇ રહ્યો છે. આજે પણ આખો
દિવસ ઉપરવાસમાંથી
50,000 કયુસેક પાણી આવી રહ્યુ છે. જેના કારણે
મોડી સાંજે સપાટી વધીને
332.39 ફૂટ નોંધાઇ હતી. જે રૃલલેવલ 340 ફૂટ થી સાડા સાત ફૂટ જ દૂર છે. જયારે ભયજનક લેવલ ૩૪૫ ફૂટ છે. દરમ્યાન ઉકાઇ
ડેમની સપાટી વોર્નિગ લેવલ
331.42 ફૂટને પાર કરી જતા જ સત્તાધીશોનું
પાણીનું ટેન્શન દૂર થઇ ગયુ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s