ઉકાઇ ડેમના કેચમેન્ટમાં વરસાદથી 24 કલાકમાં સપાટી 1 ફુટ વધીને 330.72 ફુટ

 સુરત

ઉકાઇ ડેમના
ઉપરવાસના ભાગોમાં આજે સામાન્ય વરસાદ નોંધાયો હતો. પરંતુ ગત દિવસોમાં પડેલ વરસાદ અને
હથનુક ડેમના ૧૦ દરવાજા ખોલીને જે ૪૬
,૦૦૦ કયુસેક પાણી છોડાઇ રહ્યુ છે. તે બન્ને પાણી ભેગુ થઇને આજે ઉકાઇ ડેમમાં
૫૦
,૦૦૦ કયુસેક આવરો આવ્યો હતો. અને સપાટીમાં વિતેલા ૨૪ કલાકમાં
એક ફૂટનો વધારો થઇને આજે સાંજે સાત વાગ્યે ૩૩૦.૭૨ ફૂટ નોંધાઇ હતી. ઉકાઇ ડેમનું રૃલલેવલ
૩૪૦ ફૂટ અને ભયજનક લેવલ ૩૪૫ ફૂટ છે.

<

p class=”12News”>હથનુર
ડેમમાંથી છોડાયેલુ પાણી પહેલા સરનખેડા બેરેજમાં આવે છે. અને ત્યાંથી પ્રકાશા બેરેજ
થઇને છેલ્લે ઉકાઇ ડેમમાં પાણી ઠલવાઇ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s