સુરત: રેલવેની ઝૂંપડપટ્ટીનું ડિમોલિશન શરૂ કરાયા બાદ એક દિવસનો સ્ટે


– ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ થતાં અસરગ્રસ્તોએ ઘર વખરી લઈ જવાનો શરૂ કર્યું

સુરત,તા.24 ઓગસ્ટ 2021,મંગળવાર

સુરતના ભેસ્તાનથી ઉતરાણ વચ્ચે રેલવે ટ્રેકની આસપાસની ઝુપડપટ્ટીનું આજે ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ડિમોલિશનની શરૂઆતના થોડા જ સમયમાં એક દિવસનો સ્ટે આપવામાં આવ્યો છે. તે આવ્યા છતાં પણ રેલવે દ્વારા ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે સ્ટે આવ્યા બાદ ડિમોલિશનની કામગીરી અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે .

સુરતના ભેસ્તાન થી ઉતરાણ વચ્ચેની રેલવે ટ્રેકની આસપાસ ની ગેરકાયદે ઝોપડા દૂર કરવા માટે લાંબા સમયની કાનૂની લડત બાદ આજે ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. કોર્ટ દ્વારા નડતરરૂપ ઝુંપડા દૂર કરવા માટે નો હુકમ કરાયા બાદ આજે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા અસરગ્રસ્તોએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે માંગણી કરી હતી.

આજે પોલીસ અને રેલવે દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરાતા અસરગ્રસ્તોએ પોતાની ઘરવખરીનો સામાન કરવાનું શરૂ. ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ થયા બાદ કોર્ટનો એક દિવસ માટેનો સ્ટે આવતા ડિમોલિશનની કામગીરી અટકાવી દેવામાં આવી હતી. જોકે કેટલાક લોકોએ સ્ટે છતાં પણ કામગીરી શરૂ કરાયાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s