મ્યુનિ.માં વધુ એક ડે.કમિશ્નર ડેપ્યુટેશન પર મુકાયા, હજી પાંચ જગ્યા ખાલી છે


ભાજપ શાસકોની અનિર્ણાયતાને લીધે કોરાનાકાળમાં મુશ્કેલી
નડી હતી, સરકારે નિવૃત્ત અધિકારીઓને કોન્ટ્રાકટ પર લેવા પડયા હતા

સુરત,

સુરત મ્યુનિ.ના ભાજપ શાસકો પાલિકાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની નિમણુંકમાં
અનિશ્ચિતતા  અને અનિર્ણાયકતા રાખતા હોવાથી  ગુજરાત સરકાર દ્વારા ડેપ્યુટેશન પર અધિકારીઓની નિમણુંક
કરવામાં આવી રહી છે.  હાલમાં સરકારે એક ડેપ્યુટી
કમિશ્નરને ડેપ્યુટેશન પર મુક્યા છે અને વધુ એક ડે. કમિશ્નરની ડેપ્યુટેશન પર નિમણુંક
થઈ છે. સરકાર ડેપ્યુટેશન પર નિમણુંક કરે છે પરંતુ હજી પણ સુરત મ્યુનિ.મા ંડેપ્યુટી
કમિશ્નરની  પાંચ જગ્યા ખાલી છે તેને ભરવા માટે
શાસકો નિષ્ફળ સાબિત થયાં છે.

સુરત મ્યુનિ.ના વિસ્તારમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે પરંતુ
ઉચ્ચ અધિકારીઓની જગ્યા ભરવામાં આવી રહી નથી. આઠ ડેપ્યુટી કમિશ્નરની જગ્યા ખાલી હતી
તેમાં ત્રણ ડેપ્યુટી કમિશ્નરને શાસકોએ ચેપ્ટરપ્રોવાઈઝોથી નિમણુંક કરી છે ત્યાર બાદ
પણ પાંચ ડેપ્યુટી કમિશ્નરની જગ્યા ખાલી પડી છે. મ્યુનિ.ના વહીવટ માટે મહત્વની એવી જગ્યા
ભરવામાં ભાજપ શાસકો  સદંતર નિષ્ફળ નિવડયા છે.
જેથી કોરોના કાળ દરમિયાન પણ અનેક મુશ્કેલી આવી હતી. સરકારે નિવૃત્ત  આઈએએસ અધિકારીઓને કોન્ટ્રાક્ટ પર મુક્યા હતા.

ભાજપ શાસકોની આ નિષ્ફળતા પગલે આજે સરકાર દ્વારા વધુ
એક જીઆઈએસને સુરતમાં ડેપ્યુટી કમિશ્નર તરીકે નિમણુંક કરી છે. વડોદરા કોર્પોરેશનમાં
ડેપ્યુટી કમિશ્નર તરીકે ફરજ બજાવતાં ડી.કે. પંડયાની સુરત મ્યુનિ.માં નિમણૂંક થઇ છે.
અગાઉ એન.વી.ઉપાધ્યાયને ડેપ્યુટી કમિશ્નરપદે સરકારે ડેપ્યુટેશન પર નિમણૂંક આપી હતી.
સુરત મ્યુનિ.મા ંહજી પણ ડેપ્યુટી કમિશ્નરની પાંચ અને ડેપ્યુટી કમિશ્નર પ્લાનીંગની પણ
જગ્યા ખાલી છે. ડેપ્યુટી કમિશ્નર પ્લાનીંગ માટે જાહેરાત બહાર પડી હતી અને તેના માટે
અરજી પણ આવી ગઈ છે. પણ શાસકોએ હજુ કોઇ નિર્ણય લીધો નથી. જેથી સરકારે ડેપ્યુટેશન પર
અધિકારીઓ મુકવા પડી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s