4622 માંથી 24 ટકા વિદ્યાર્થીઓ જ ઉચ્ચ અભ્યાસ કે નોકરી-ધંધો કરે છે– નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં મંગળવારે ખાસ
પદવીદાન સમારંભ


ખાસ
પદવીદાન સમારંભમાં ફોર્મ ભરનારા વિદ્યાર્થીઓ પાસે વિગતો મંગાવાઇ હતી
: 76 ટકા નોકરીની શોધમાં

     સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી મંગળવારે યોજાનારા ખાસ પદવીદાન સમારંભમાં ૪૬૨૨
વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરાશે. ત્યારે યુનિવર્સિટી દ્વારા ડિગ્રી મેળવ્યા પછી
શું કરી રહ્યા છે
?
તેની વિગતો મેળવતા ૭૬ ટકા વિદ્યાર્થીઓ હજુ નોકરીની શોધમાં છે કે પછી
વિગતો રજુ કરી નથી
. ૨૪ ટકા જ વિદ્યાર્થીઓ નોકરી, બિઝનેસ કે પછી ઉચ્ચ અભ્યાસમાં જોડાયા છે.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી વર્ષમાં બે વખત પદવીદાન સમારંભ માર્ચ અને ઓગષ્ટમાં યોજે છે. આ
સમારંભમાં ગ્રેજયુએટ
, પોસ્ટ ગ્રેજયુએટ, એમ.ફિલ કે પીએચ.ડીની ડિગ્રી
મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરાય છે. આ પદવીના ફોર્મ ભરનારા વિદ્યાર્થીઓ
ડિગ્રી મેળવ્યા પછી શું કરી રહ્યા છે
? તેની વિગતો પણ
માંગવામાં આવે છે. આ વર્ષે પદવીદાન સમારંભમાં ૪૬૨૨ વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઇન ફોર્મ
ભર્યા છે.

<

p class=”12News”>ફોર્મ
ભરતી વખતે ૭૭૭ વિદ્યાર્થીઓ હાયર સ્ટડીઝ કરી રહ્યા છે
, ૨૨૩ ડિગ્રી ઘારકો
નોકરી કરે છે. ૪૦ ડિગ્રી મેળવનારાઓ હાલ ફેમિલી બિઝનેસ કરી રહ્યા છે. ૫૩
વિદ્યાર્થીઓ સ્વરોજગાર છે. આમ ૧૦૯૩ વિદ્યાર્થીઓ ડિગ્રી મેળવ્યા પછી રોજીરોટી મેળવી
રહ્યા છે. બાકીના ૩૫૨૯ વિદ્યાર્થીઓ હજુ નોકરીની શોધમાં હોવાનું કે પછી વિગતો નહીં
આપી હોવાનું જાણવા મળ્યુ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s