હીરા બજારમાં ઊંચી કિંમતમાં હીરામાં કામકાજ ખૂબ ઓછું થયું

-દરેકને
સસ્તુ લેવાની આદત પડી ગઈ છે અને તેથી કામકાજ ખૂબ ઘટી ગયા છે
, નીચી રેન્જમાં કામકાજ
છે

સુરત

હીરા
બજારમાં જુદાંજુદાં માલની ખરીદીમાં તેજી મંદી આવતી રહે છે. અત્યારે હલકો માલ ચાલી
રહ્યો છે. પરંતુ ઊંચી કિંમતના હીરામાં કામકાજ ખૂબ જ ઓછાં છે. રુ
25000થી વધુની રેન્જમાં
વેપારીઓ-દલાલો કામકાજ નહીં હોવાથી નવરાં છે.

ઊંચી
કિંમતના હીરામાં કામકાજ નહિવત જેવાં થઈ ગયો હોવાથી
, ઘણાં વેપારીઓ દલાલો નીચી રેંજમાં હીરામાં
કામકાજ કરતાં થઈ ગયાં છે
, એમ મહિધરપુરા હીરાબજારના સૂત્રોએ
કહ્યું હતું. ઉંચી રેન્જના હીરાનું કામકાજ કરતાં અંદાજે
25થી
30 ટકા વેપારીઓ પાસે અત્યારે કોઈ જ કામકાજ નથી.

વર્ષોથી
જેઓ ઉચી રેન્જમાં હીરામાં કામકાજ કરે છે
,
તેઓને નીચી રેન્જના હીરામાં કામકાજ કરવાનું ફાવતું નથી. રુ.10થી 15 હજારની રેન્જનો માલ પણ ઊંચો લાગે છે, ફાવટ આવતી નથી. જોકે નીચા રેન્જના માલમાં કામકાજ શરુ કર્યા પછી, ભાવો નહીં મળતાં હોવાને કારણે વધુ નીચા ભાવે માલ વેચવો પડે છે અને એવું
બે-ત્રણ વખત થયાં પછી નુકસાની જ જાય છે.

ઊંચા
રેન્જનો રુ.
25 હજારથી ઉપરના માલમાં તકલીફ એ છે કે માલ વેચાતો નથી અને વેચવા જાય તો
બે-ત્રણ ટકા નીચાં ભાવે વેચવો પડે છે. દરેકને સસ્તુ લેવાની આદત પડી ગઈ છે અને તેથી
કામકાજ ખૂબ જ ઘટી ગયા છે.

<

p class=”12News”> 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s