મેઘરાજાનો વિરામ અને ઉકાઇ ડેમમાં પણ પાણીની આવક બંધ થતા ખેડૂતોને ટેન્શન

– સુરત જિલ્લામાં ડાંગરની રોપણી કરનાર ખેડૂતો
મેઘરાજાની કાગડોળે રાહ જોઇ રહ્યા છેઃ ડેમમાં પણ સપાટી રૃલ લેવલથી
9 ફૂટ ઓછી

    સુરત

સુરત
જિલ્લામાં મેઘરાજાનો સંપૂર્ણ વિરામ વચ્ચે ઉકાઇ ડેમમાં પણ પાણીની આવક બંધ થતા ખેડૂતોનું
ટેન્શન વધી રહ્યું છે. ખાસ કરીને ડાંગરના પાકની રોપણી કર્યા બાદ પાણીની વધુ જરૃર પડતી
હોવાથી મેઘરાજા વરસે તેવી વિનંતી કરી રહ્યા છે.

ઓગસ્ટ મહિનાની
શરૃઆત સાથે જ મેઘરાજા જાણે રીસાઇ ગયા હોઇ તેમ છેલ્લા આઠ દિવસમાં દિવસના છુટાછવાયા ઝાપટા
જ પડયા છે. દેમાર વરસાદ વરસવો જોઇએ તે નહીં વરસતા ખેડૂતોને ખેતી પાકને લઇને ચિંતા થવા
માંડી છે. એકબાજુ જેમ તેમ કરીને સિંચાઇના પાણીથી ડાંગરની રોપણી તો કરી દીધી છે. પરંતુ
આ પાક માટે જે પાણીની જરૃરિયાત પડે છે
,
તે પાણી વરસાદ વરસતે તો જ  મળે
એમ હોવાથી ખેડૂતો મેઘરાજાની કાગડોળે રાહ જોઇ રહ્યા છે.

<

p class=”12News”>ખેડૂતોનો
બીજો સહારો ઉકાઇ ડેમ છે. પરંતુ ઉકાઇ ડેમના કેચમેન્ટમાં પણ વરસાદે વિરામ લીધો છે.
આથી પાણીની આવક બંધ થઇ ગઇ છે. અને સપાટીમાં પણ છેલ્લા દસ દિવસથી
325.90  ફૂટની આજુબાજુ સ્થિર રહી છે. ઉકાઇ ડેમનું
રૃલલેવલ
335 ફૂટ હોવાથી સપાટી 9 ફૂટ
ઓછી છે. આમ વરસાદ નહીં વરસે તો ઉકાઇ ડેમમાંથી પાણી મળી રહે તો ખેતીપાક પકવી શકાય.
પરંતુ ડેમ પણ પુરતો ભરાયો નહીં હોવાથી ખેડૂતોને ચિંતા ઘર કરી ગઇ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s