મ્યુનિ.ની આવક વધારવા પે એન્ડ પાર્કને ત્રણ કેટેગરીમાં વહેચી દેવાયા


કેટેગરી
મુજબ લાઇસન્સ અને ભાડાની રકમ નક્કી થશે ઃ 80 પૈકી 40 પાર્કિંગના કોન્ટ્રાકટ આપવાના
બાકી

        સુરત,

સુરત મ્યુનિ.ની સ્થાયી સમિતિએ
સુરતના પે એન્ડ પાર્કને ત્રણ કેટેગરીમાં વહેચી કાઢ્યા છે. સૌથી  વધુ ડિમાન્ડ હોય તેને સી કેટેગરીમાં જ્યારે સૌથી
ઓછી ડિમાન્ડ હોય તેવા પ્લોટને એ કેટેગરીમા રાખ્યા છે. કેટેગરી પ્રમાણે લાયસન્સ ફી અને
ભાડાની રકમ નક્કી કરાશે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>હંગામી કોન્ટ્રાકટમાં મ્યુનિ.ને
નુક્સાન કરાવ્યા બાદ હવે પે એન્ડ પાર્કની ત્રણ કેટેગરી બનાવાઇ છે. સ્થાયી અધ્યક્ષ પરેશ
પટેલે જણાવ્યુ હતું કે, સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં 80 પે એન્ડ પાર્ક છે પરંતુ તેમાંથી
માત્ર 40ના કોન્ટ્રાકટ અપાયા છે. આગામી દિવસોમા ંતમામના કોન્ટ્રાકટ અપાય અને આવક વધે
તે માટે પે એન્ડ પાર્કને એ, બી, સી કેટેગરીમાં વહેંચી દેવાયા છે. સારા લોકેશન ધરાવતાં
પાર્કિંગના પ્લોટને સી કેટેગરીમાં સમાશે. જેમાં સિક્યુરીટી ડિપોઝીટી ટેન્ડરની રકમના
બે ટકા, પરફોર્મન્સ ગેરંટી 25 ટકા અને ત્રણ માસનું એડવાન્સ ભાડું લેવાશે. બી કેટેગરીમાં
2 ટકા સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ અને 25 ટકા પરફોર્મન્સ ગેરન્ટી અને એડવાન્સ ફી રખાશે નહી.
સૌથી ઓછી ડિમાન્ડ છે તેવા પ્લોટને એ કેટેગરીમાં મુકીને તેમાં સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ બે
ટકા અને પરફોમન્સ  ગેરન્ટી કોઈ નહીં અને એડવાન્સ
લાયસન્સ ફી એક માસની વસુલાશે. આ રીતે વધુને વધુ કોન્ટ્રાકટ આપી આવક વધારી શકાશે તેનું
ગણિત સ્થાયી અધ્યક્ષનું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s