કોરોના યોદ્ધાના 100 સંતાનોને CMA ફાઉન્ડેશન ફીમાં માફી આપશે

– ધો-12માં 85 ટકાથી વધુ માર્કસવાળા વિદ્યાર્થીઓને વહેલા તે પહેલા ધોરણે ફાઉન્ડેશનના
પ્રથમ વર્ષમાં શિષ્યવૃત્તિ અપાશે

         સુરત

કોસ્ટ
એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ધોરણ
12 ના પરિણામમાં 85 થી
વધુ ટકા લાવનારા કોરોના યોદ્વાના સંતાનો માટે પ્રથમ વર્ષ સીએમએ ફાઉન્ડેશનમાં
100 ટકા માફી આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.

<

p class=”12News”>સુરત સાઉથ
ગુજરાત ચેપ્ટર ધી ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આગામી દિવસોમાં
સીએમએમાં પ્રથમ વર્ષ ફાઉન્ડેશનમાં પ્રવેશ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિની જાહેરાત
કરાઇ છે. આ અંગે નેન્ટી શાહના જણાવ્યા મુજબ આ શિષ્યવૃતિ કોવીડ યોદ્વા કે જેમાં ડૉકટર
, નર્સ, હોસ્પિટલના કર્મચારીઓ, પાલિકાના કર્મચારીઓ અને પોલીસ
કર્મચારીઓના બાળકો માટે ફાઉન્ડેશનની ફી માફી આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. જ ેમાં વહેલા તે
પહેલાના ધોરણે
100 વિદ્યાર્થીઓને આ લાભ મળશે. આ ઉપરાંત કોવીડમાં
વાલી ગુમાવનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે ફાઉન્ડેશન ની ફી ની શિષ્યવૃતિ આપવામાં આવશે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s