સુરત: આવાસના ફોર્મ મેળવવા માટે લાઈન લાગી

સુરત,તા.05 ઓગષ્ટ 2021,ગુરૂવાર

સુરત મહાનગરપાલિકાએ આવાસ બનાવી દીધા છે. આવાસ મેળવવા માટે બેન્કમાંથી ફોર્મની લેવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તેની સાથે જ ફોર્મનું વિતરણ કરતી બેંક બહાર લાઈન લાગી ગઈ છે.

સુરત મહાનગરપાલિકાના તમામ ઝોનમાં 8279 આવાસ બનાવવામાં આવ્યા છે. આવાસ મેળવવા માટે લાભાર્થીઓએ ફોર્મ ભરવાના રહેશે. સુરત મહાનગરપાલિકાએ આવાસ માટેના ફોર્મ કોટક મહેન્દ્ર બેન્ક વિતરણ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આજથી ફોર્મ વિતરણની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ફોર્મ ઓફ એટર્ની જાહેરાતની સાથે જ આજે સવારથી જ બેંક પર લાઈન લાગી ગઈ છે. બેન્કમાંથી ફોર્મ લઇને 16 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં જરૂરી પુરાવા સાથે ફોર્મ મહાનગરપાલિકામાં જમા કરાવવાના રહેશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s