યુનિ.ની પરીક્ષા આપી ન હોય તેમના માટે 15 દિવસમાં પૂરક પરીક્ષા લેવાશે

– ઓનલાઇન
કે ઓફલાઇન પરીક્ષા ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે નિયમિત શિડયુઅલ પુર્ણ થયા બાદ પરીક્ષા લેવા
નિર્ણય

          સુરત

કોરોનાના
કારણે જે વિદ્યાર્થીઓની ઓફલાઇન કે ઓનલાઇન પરીક્ષા આપવાની રહી ગઇ છે તે વિદ્યાર્થીઓ
માટે આ વર્ષ પુરતુ જે તે પરીક્ષાનું શિડયુલ પૂર્ણ થયા બાદ ૧૫ દિવસમાં જ પૂરક
પરીક્ષા લેવાનો એકેડમીક કાઉન્સીલની બેઠકમાં નિર્ણય કરાયો હતો.

<

p class=”12News”>કોરોના
કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓની હાલમાં લેવાયેલી ઓનલાઇન કે ઓફલાઇન પરીક્ષા આપવાની રહી ગઇ
હતી. આ વિદ્યાર્થીઓએ આ પરીક્ષા માટે છ મહિના સુધી રાહ જોવી પડે તેમ છે. આથી
કોરોનાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જે પણ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા આપવાની બાકી રહી
ગઇ છે. તે વિદ્યાર્થીની હાલમાં પરીક્ષાના શિડયુલ પૂર્ણ થયા પછી ૧૫ દિવસમાં જ પૂરક
પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય કરાયો હતો. આ નિર્ણયના પગલે વિદ્યાર્થીઓએ છ મહિના સુધી
પરીક્ષાની રાહ જોવી પડશે નહીં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s