પાઠયપુસ્તકો નહી આવતા ધોરણ-6થી 8ની સામાજીક વિજ્ઞાાનની પરીક્ષા મોકુફ


ઓગસ્ટમાં
યોજાનારી તમામ માધ્યમની પરીક્ષા નહી લેવાય, અન્ય વિષયોની પરીક્ષા આયોજન મુજબ લેવાશે

સુરત,

સુરત સહિત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળામાં
ધો. 6થી 8ની ઓગષ્ટ મહિનામાં લેનારી  સામાજિક
વિજ્ઞાાનની તમામ માધ્યમમાં પરીક્ષા નહીં લેવાનો નિર્ણય કરાયો છે.  આ ધોરણમાં નવા પાઠયપુસ્તકનો અભ્યાસક્રમ આવ્યો છે
પરંતુ બધી શાળામાં પુસ્તકો અપાયા ન હોવાથી પરીક્ષા હાલ પુરતી મોકુફ રાખવાનો નિર્ણય
કરાયો છે.

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>ઓગષ્ટ માસમાં  ધો ૩થી ૫માં પર્યાવરણ અને ગણીત તથા ધો.6, 8માં સામાજિક
વિજ્ઞાાન વિષયની કસોટીઓ જાહેર કરવામાં આવી હતી. પરંતુ  ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધો. 7 અને 8માં સામાજિક વિજ્ઞાઆન
વિષયના નવા પાઠયપુસ્તક અમલવમાં આવ્યા છે તે તમામ સ્કુલમાં મળ્યા ન હોવાની રજુઆત કરવામાં
આવી હતી. બધી સ્કુલમાં પાઠય પુસ્તક મળ્યા ન હોવાથી અભ્યાસક્રમ અધુરો છે અને પુરો થઈ
શકે તેમ નથી. જેના કારણે ઓગષ્ટ માસમાં લેનારી ધો. 6થી 8ની સામાજિક વિજ્ઞાાનની તમામ
માધ્યમમાં પરીક્ષા નહીં લેવાનો નિર્ણય કરાયો છે. 
ધો. 6થી 8ની સામાજિક વિજ્ઞાઆન સિવાયની તબાકીની તમામ કસોટીઓનું આયોજન યથાવત રાખવામા
ંઆવ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s