રોજગારીપત્રો માટેના કેમ્પ પહેલાં કારીગરોની વિગતો પહોંચાડવા સરકારની સુચના
 સુરત

  વિવિધ ઉદ્યોગ સાથે
સંકળાયેલા સ્કિલ્ડ અને અન-સ્કિલ્ડ કારીગરની જગ્યા ખાલી હોય તો તેવા એકમોની વિગતો
, કેટલાં કારીગરોની જરૃર છે તેની પૂરતી વિગત સાથે પહોંચતી કરવા
ઉદ્યોગકારોને સૂચના આપવામાં આવી છે.

રાજય સરકારે આગામી તા. 6 ઓગસ્ટના
રોજ રોજગારીના પત્રો આપવા કેમ્પનું આયોજન કર્યું હોઈ
, યુનિટમાં
સ્કીલ અને અનસ્કીલ લેબરની વેકેન્સી હોય તો
, યુનિટનું નામ,
પ્લોટ નંબરકોન્ટેક્ટ મોબાઇલ નંબર સાથે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં અલગ-અલગ ટ્રેડમાં કેટલાં
મેનપાવરની જરુર છે તેની જાણ સચિન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસો.ને બે દિવસમાં કરવા જણાવાયું
છે. જીઆઇડીસી તરફથી સુચના આપવામાં આવી છે. 

વધુમાં, એપ્રિલ 2021થી એકમમાં નવા કામદારોની ભરતી કરેલ હોય તેવી વ્યક્તિના નામ, મોબાઇલ નંબર સાથેની યાદી સોસાયટીમાં અચૂક જમા કરાવવી. કે જેથી આગામી
સમયમાં સરકારના આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળામાં આ માહિતી રજુ કરી શકાય
, એમ સચીન ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કો.ઓ. સોસા.લી. એ કહ્યું છે.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s