સુરતમાં સરકારી એનીમલ હોસ્પિટલ બનાવવા રજુઆત


અકસ્માત સમયે પશુઓની સારવાર ન થતી હોય જીવ ગુમાવવાનો વખત આવે છે 

સુરત,

સુરત મ્યુનિ. વિસ્તારમાં રખડતા
કે નધણિયાતા ઢોરને અકસ્માત થાય તો તેમની સારવાર માટે મુશ્કેલી પડે છે.  સુરતમાં પશુઓની સારવાર માટે  કોઈ સરકારની હોસ્પીટલ ન હોવાથી અનેક મુશ્કેલી થતી
હોય સુરતમાં સરકારી કે પાલિકાની એનીમલ હોસ્પીટલ શરૃ કરવા માટેની માગણી થઈ રહી છે.

સુરતમાં છેલ્લા બે દિવસમાં પશુઓને
અકસ્માતે ઈજા થવાના બનાવો બન્યા છે આ બનાવમાં પશુને ઈજા  થતાં જીવદયા પ્રેમીઓ પહોંચી તો જાય છે પરંતુ પશુઓની
સારવાર માટે સરકારી હોસ્પીટલ ન હોવાથી મુશ્કેલી પડી રહી છે. છેલ્લા ઘણાં વખતથી વારંવાર
આવા બનાવો બનતાં જીવદયા પ્રેમીઓએ સુરતમા ંવિના મુલ્યે પશુની સારવાર થાય તે માટે પાલિકા-
સરકારી હોસ્પીટલ શરૃ કરવાની માગણી થઈ રહી છે. કોર્પોરેટર દક્ષેશ માવાણીએ મ્યુનિ. કમિશ્નરને
મળીને પશુઓના અકસ્માતના કિસ્સાઓ અને ત્યાર બાદ સારવાર માટે નડતી મુશ્કેલી અંગેની રજુઆત
કરી હતી. તેઓએ મ્યુનિ. કમિશ્નરને રજુઆત કરતાં જણાવ્યુ ંહતુ ંકે, પાલિકા પશુઓની હોસ્પીટલ
માટે જગ્યા અને સ્ટાફ માટે આયોજન કરે તો હોસ્પટીલ માટેનું ઉદ્યોગો  અને જીવદયા પ્રેમીઓ પાસે દાન મળી શકે તેમ છે. સુરતમાં
પશુ હોસ્પીટલ ન હોવાથી બિનવારસી કે રખડતા પશુને અક્સમાત થાય ત્યારે મુશ્કેલી થતી હોવાથી
સુરત મ્યુનિ.  તંત્ર એનીમલ હોસ્પીટલ બનાવે તે
જરૃરી છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s