લો ફેકલ્ટીના ડીન અને સાયન્સ ફેકલ્ટીના અધરધેન ડીન સિવાય બધા બિનહરીફ– ડીન, અધરધેન ડીનની
ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ


– ફોર્મ
સ્ક્રુટીનીમાં સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં પૃથુલ દેસાઇ અને ડો.ટી.જી.ગોહિલનું ફોર્મ રદ
કરાયું

     સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટીની ડીન-અઘરધેન ડીનની ચૂંટણી ચિત્ર સ્પષ્ટ થતા લો ફેકલ્ટીમાં ડીન અને
સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં અઘરધેન ડીનની જગ્યા ખાલી રહ્યા બાદ બાકીની તમામ ફેક્લ્ટીના ડીન
અને અઘરધેન ડીન બિનહરીફ ચૂંટાઇ આવ્યા હતા.આજે ફોર્મ ચકાસણી દરમ્યાન સાયન્સ
ફેકલ્ટીના ડીન પદે ફોર્મ ભરનારા પૃથુલ દેસાઇનું ફોર્મ રદ્ કરી દેવાયુ હતુ.

<

p class=”12News”>નર્મદ
યુનિવર્સિટીના ડીન અને અઘર ધેન ડીન પદ માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રકિયા સંપન્ન થયા બાદ
ગણતરીના કલાકોમાં ઇન્ચાર્જ રજિસ્ટ્રારે જાહેરનામું બહાર પાડીને યુનિવર્સિટી સાથે
જોડાણ ધરાવતી પરંતુ ખાનગી કોલેજ સંચાલિત છ કોલેજોમાં ફરજ બજાવતા પાંચ આચાર્ય અને
એક શિક્ષકને સેનેટ પદથી દૂર કરી દેવાતા વિવાદ છેડાયો હતો. આ વિવાદ બાદ આજે ફોર્મ
ચકાસણી દરમ્યાન આ કોલેજોમાંથી સાયન્સ ફેકલ્ટીના ડીન પદે ફોર્મ ભરનારા પૃથુલ
દેસાઇનું તથા આજે ફેકલ્ટીમાંથી અઘર ધેન ડીન તરીકે ફોર્મ ભરનારા ડૉ.ટી.જી.ગોહિલનું
પણ ફોર્મ રદ કરી દેવાયુ હતુ. આમ આજે ચિત્ર સ્પષ્ટ થતા લો ફેકલ્ટીના ડીન પદે કોઇએ
ફોર્મ ભર્યુ નહીં હોવાથી પદ ખાલી રહ્યુ હતુ. તો સાયન્સમાં અઘરધેન ડીન પદે ફોર્મ
રદ્ થતા આ બેઠક ખાલી રહી હતી. આ સિવાય તમામ ફેકલ્ટીના ડીન અને અઘરધેન ડીન બિનહરીફ
ચૂંટાઇ આવ્યા હતા. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s