કૉલેજોમાં ફર્સ્ટ યરમાં પ્રવેશ માટે ગુરુવારથી ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રક્રિયા

– યુ.જી.ના બી.કોમ, બીબીએ, બીસીએ, બી.એસસી સહિતની


– વિદ્યાર્થીઓએ
જે સેન્ટર પસંદ કર્યુ હશે ત્યાં જવાનું રહેશે અને વર્ચ્યુઅલ કાઉન્સેલીંગ કરાશે

          સુરત

નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ
, બીબીએ, બીસીએ,
બી.એસ.સી સહિત તમામ ગ્રેજયુએટ કોર્સ માટે આગામી ગુરૃવારથી ઓનલાઇન
પ્રવેશ પ્રકિયાનો આરંભ થઇ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પાંચ ઝોન વહેંચી દેવાયા છે.

નર્મદ
યુનિવર્સિટી ખાતે આજે કેન્દ્વીય પ્રવેશ સમિતિની મળેલી બેઠકમાં આગામી ગુરૃવારથી
યુનિવર્સિટી સાથે જોડાણ ધરાવતી તમામ કોેલેજોમાં પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ થી લઇને
ગ્રેજયુએટના ફસ્ટ યરમાં પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રકિયા શરૃ કરી દેવાનો નિર્ણય
લેવાયો હતો. પરંતુ ધોરણ
૧૨ કોર્મસનું પરિણામ આવ્યુ નથી. તે વિદ્યાર્થીઓ પણ ફોર્મ ભરી શકશે.અને
પરિણામ આવ્યા બાદ મોડામાં મોડુ દસ દિવસમાં ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. આ વર્ષે
ડીસેન્ટ્લાઇઝેશનના બદલે સેન્ટ્રલાઇઝેશન દ્વારા પ્રવેશ પ્રકિયા હાથ ધરાશે.

<

p class=”12News”>નર્મદ
યુનિવર્સિટી દ્વારા મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરીને કોલેજને આપવાના બદલે જાતે જ પ્રવેશ પ્રકિયા
હાથ ધરશે. આ માટે  વિદ્યાર્થીઓએ જે ઘર
નજીકનું કે પછી જે પણ સેન્ટર પસંદ કર્યુ હશે તે સેન્ટર પર જઇને વર્ચ્યુઅલ કાઉન્સીલ
માં હાજરી આપવાની રહેશે. વદ્યાર્થીઓને સેન્ટર પર જ કઇ કોલેજમાં જવાનું છે. તે પુછી
લેવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s