લખપુરીમાં 2.5 ઉકાઇમાં 2, ટેસ્કા અને ચોપડવાવમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ

– ઉકાઇ ડેમમાં રવિવારે 3500 કયુસેકથી
લઇને
16,000 કયુસેક ઇનફલો : સપાટી 313.91 ફૂટ

         સુરત

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટમાં પણ મેઘરાજા વરસવાની સાથે જ ડેમમાં
3500 કયુસેક થી લઇને 16,000 કયુસેક ઇનફલો આવતા સપાટીમાં વધારો થઇને 313.91 ફૂટ નોંધાઇ
હતી.

ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટમાં પણ ધીમીધારે મેઘરાજા વરસતા પાણીની આવકમાં ધીરેધીરે ધારો થઇ રહ્યો છે. વિતેલા
24 કલાકમાં
લખપુરીમાં
2.5 ઇંચ, ઉકાઇમાં 2 ઇંચટેસ્કા,
ચોપડવાવમાં 1.5 ઇંચ, કાકડીઅંબા
અને નવાથામાં અડધો ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. તો ઉપરવાસના હથનુર ડેમમાંથી
1700 કયુસેક પાણી છોડાઇ રહ્યુ હતુ.

<

p class=”12News”>ગત
દિવસોમાં નોંધાયેલા વરસાદથી ઉકાઇ ડેમમાં રવિવારે આખો દિવસ
3500 કયુસેકથી લઇને 16,000 કયુસેક ઇનફલો આવ્યો હતો. અને સપાટીમાં મોડી સાંજે વધારો થઇને 313.91 ફૂટ પહોંચી હતી. ઉકાઇ ડેમનું રૃલલેવલ 333 ફૂટ અને
ભયજનક સપાટી
345 ફૂટ છે.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s