ઉકાઇના કેચમેન્ટના ટેસ્કા, અકોલામાં 1.5 ઇંચ સહિત સર્વત્ર વરસાદ

– ઉકાઇ
ડેમમાં
37,000 કયુસેક ઇનફલો : સપાટીમાં એક ફુટનો વધારો  થઇને 313.60 ફુટ

          સુરત

ઉકાઇ
ડેમના કેચમેન્ટમાં વિતેલા ૨૪ કલાકમાં મેઘમહેર જોવા મળતા
37,000 કયુસેક સુધીનો ઇનફલો
આવતા સપાટીમાં
24 કલાકમાં એક ફુટનો વધારો થઇને આજે 313.60 ફૂટ નોંધાઇ હતી. હથનુર ડેમમાંથી પાણી છોડવાનું ઘટાડાયુ છે.

ઉકાઇ ડેમના
કેચમેન્ટમાં વિતેલા ૨૪ કલાકમાં ટેસ્કા
,
અકોલામાં 1.5 ઇંચ, કરણખેડા,
દેડતલાઇ, બુરહાનપુરમાં અડધો ઇંચ સહિત સર્વત્ર રેઇન
ગેજ સ્ટેશનમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો હતો. તો હથનુર ડેમમાંથી પણ
12,000 કયુસેક પાણી છોડવાનુ ચાલુ રખાયુ છે. દરમ્યાન વરસાદ અને હથનુર ડેમનું પાણી
ભેગુ થઇને આજે દિવસના ઉકાઇ ડેમમાં સતત ઓછા વધતા પ્રમાણમાં પાણીની આવક ચાલુ રહેતા ડેમમાં
સૌથી વધુ
37,000  કયુસેક
પાણી આવ્યુ હતુ.

<

p class=”12News”>પાણીની
આવક આવતા સપાટીમાં વિતેલા
24
 કલાકમાં એક ફૂટનો વધારો
થઇને
313.60 ફૂટ થઇ હતી. ઉકાઇ ડેમનું રૃલલેવલ 333 ફૂટ છે.અને ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s