સુરતમાં લોકોએ ખૂટતી સ્ટેમ્પ ડયૂટીના રૃા.32 કરોડ 23 વર્ષથી ભર્યા નથી

– ડયૂટીની
રકમ ભરવા અલ્ટીમેટમ અપાયું
: અન્યથા લેન્ડ રેવન્યુ કોડમાં જોગવાઇ મુજબ જપ્તીની કાર્યવાહી થશે

  • સુરત

સુરત
શહેર અને જિલ્લામાં દસ્તાવેજોની નોંધણી કરાવ્યા બાદ છેલ્લા
23 વર્ષથી અંદાજે 32
કરોડની બાકી સ્ટેમ્પ ડયુટીને લઇને અધિકારીઓએ લાલ આંખ કરીને આખરી શસ્ત્ર
ઉપાડયુ છે. આગામી  દિવસોમાં જપ્તી સુધીની કાર્યવાહી
હાથ ધરાશે.

<

p class=”12News”>સુરત શહેર
અને જિલ્લાની સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં હાલમાં જંત્રીના દર મુજબ થતી સ્ટેમ્પ ડયુટી ભર્યા
પછી જ દસ્તાવેજોની નોંધણી થાય છે. પરંતુ અગાઉના વર્ષોમાં કેટલાક પક્ષકારો પુરેપુરી
સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરવાના બદલે ઓછી સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરી સ્ટેમ્પ ડયુટી નાયબ કલેકટર કચેરીમાં
ખુંટતી સ્ટેમ્પ ડયુટી ભરી દસ્તાવેજ છોડાવતા હતા. આવા દસ્તાવેજોની સંખ્યા મોટી હતી.પરંતુ
નાયબ કલેકટર દ્વારા ઝડપથી કામગીરીઓ કરીને ખાસ્સો એવો ઘટાડો કરાયો છે. તેમ છતા હજુ પણ
સ્ટેમ્પ ડયુટી
1 અને 2 બન્ને કચેરીમાં અંદાજે 32 કરોડની સ્ટેમ્પ ડયુટી ભર્યા વગરના દસ્તાવેજો પડયા છે. આ અંગે નાયબ કલેકટર
યુ.એન.જાડેજાના જણાવ્યા મુજબ કલમ ૩૨-ક હેઠળ કેસોમાં આખરી હુકમ થયો છે. તેમ છતા સ્ટેમ્પ
ડયુટી હજુ સુધી ભરાઇ નથી. આવા કેસોમાં લેન્ડ રેવન્યુ કોડ
1879 ની જોગવાઇઓ મુજબ જપ્તીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. કેમકે આ મિલ્કતોમાં બોજો
પણ પાડી દેવાયા છે. તેમ છતા લોકો હજુ સુધી દસ્તાવેજ છોડાવવા માટે આવતા નથી. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s