યુનિ.ની પરીક્ષા માટે નજીકના કેન્દ્રની વ્યવસ્થા કરો

   સુરત

<

p class=”12News”>એનએસયુઆઇ
દ્વારા કુલપતિને આવેદનપત્ર પાઠવ્યુ હતુ કે સ્નાતક કક્ષાની સેમ-
6 અને અનુસ્નાતક કક્ષાની
સેમ-
4 ની પરીક્ષાના સમયપત્રકમાં ફેરફાર કરવામાં આવે. અને બે
પરીક્ષા વચ્ચે એક દિવસની રજા આપવામાં આવે. અથવા પરીક્ષા થોડા દિવસ લંબાવવામાં આવે
તેવી માંગણી કરી હતી. તો કોરોનાના કારણે વિદ્યાર્થીઓને જે તે તાલુકા પ્લેસ પર કે
નજીકના સેન્ટર ઉપર પરીક્ષા આપી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવા માટે તાત્કાલિક નિર્ણય
લેવામાં આવે. તેમજ યુનિવર્સિટી હેઠળની કુમાર અને કન્યા છાત્રાલય શરૃ કરવામાં આવે
તેવી માંગ કરાઇ હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s